DEKA PLASTİK SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Kişisel Veri Sahipleri;

( Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı; Ürün veya Hizmet Alan veya Alınan Kişiler)

Bu metin Deka Plastik Sanayi Ürünleri A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi/aydınlatılması yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Öncelikle KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ http://www.dekaplastik.com.tr web sayfamızda yayımlanmış ve ilan edilmiş olup bu metin, gerek şirket içi işleyişimiz ve de çalışanlarımız ile olan ilişkileri belirlemek gerekse de ticari ilişki sürecinde iletişim halinde olduğumuz Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı; Ürün veya Hizmet Alan veya Alınan Kişiler yönünden ayrıca yukarıda belirttiğimiz amaçlarla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; şirketimizi ziyaretiniz, şirketimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır.

Deka Plastik’ten mal veya hizmet satın almanız/Deka Plastik’in sizlerden satın alması veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; Fiziksel Mekan Güvenliği kapsamında ( İş yerinde/ genel müdürlük binamızda güvenlik uygulamaları ve Şirketimiz ve çalışanlarımızın ve de sizlerin meşru menfaatleri için, güvenlik, kanun, yönetmelik ve  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kamera ile görüntüleriniz kaydedilebilecektir.) işyeri giriş ve çıkışları ile işyeri içerisinde mevcut kamera kayıtları nedeniyle görüntü kaydı; kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C.Kimlik No, Iban) başta olmak üzere iletişim verileriniz (elektronik posta adresi ve telefon bilgileri), Deka Plastik tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında Deka Plastik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve  müşteri hizmetleri, tarafların hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile ve de Şirketimiz tarafından iletişime yönelik idari operasyonlar; iş ortağı, müşteri, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim ve mali işler gibi konularda, Deka Plastik’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel, Belirli, açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ticari ilişkimiz ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yöntem ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince ticari ilişki başlarken ve de sonrasında sunduğunuz belgeler, tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik veya kağıt olarak yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, telefon hatları, faks, e-posta, web sitesi kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle elde edilmekte ve şirketimizin yasal ve sözleşme yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi suretiyle toplanmaktadır.

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi bu kapsamda İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama faaliyetlerinin yapılması, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon, Alım/Satım Süreçlerinin, Alış/Satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin kullanımda olan fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, ürün ve hizmet alan müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, tedarikçilerimiz veya ürün ve hizmet alan kişilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimizin finans ve muhasebe politikalarının yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 0212 689 26 74 no’lu telefondan veya info@dekaplastik.com.tr elektonik posta adresinden ya da KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ’da belirlenen usullerle Deka Plastik’e başvurabilirsiniz.

 

3. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı,

Şirketimiz, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, hissedarlarımız ile rızanız kapsamında ya da Kanunun 8 maddesi delaletiyle 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hallerde ise hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde rıza aranmaksızın paylaşabilecektir. Yurt dışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız,

KVKK’nın 11. Maddesi gereği Kişisel Veri Sahibi olarak haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ) silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda belirtilen hallerde üçüncü kişilere aktarılması halinde yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.dekaplastik.com.tr/ adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “DEKA PLASTİK SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ” nda belirlenen ve KVKK kapsamı ile ilgili yönetmeliklerde düzenlenen yöntemlerle (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) ve başvurunuzu aşağıda belirtilen şirket adresimize gelerek şahsen, şirket posta adresine iadeli taahhütlü mektup,  noter vasıtası ile yazılı olarak,  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıda belirttiğimiz elektronik posta adresimize kimliğini tespit edici belgeler ekleyerek elektronik posta göndermek suretiyle yapabilir.  Deka Plastik, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için http://www.dekaplastik.com.tr/  sitesinde yer alan ““DEKA PLASTİK SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ”ı inceleyebilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU  :

DEKA PLASTİK SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş.

Elektronik Posta Adresi : info@dekaplastik.com.tr

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: dekaplastik@hs02.kep.tr

Vergi No: 2730623945

Mersis No: 273062394500012

Posta Adresi : Atatürk Mah. Gazi Cad. No:22/A ESENYURT/İSTANBUL

Telefon : 0212 689 26 74